ලංකා ජාතික ශිෂ්‍ය සංගමය යනු මෙරට බිහිවූ පලමු ශිෂ්‍ය සංවිධානයයි.

Pages

නැගනහිර සරසවියේ ඒකාධිපති උපකුලපති ඉවත් කරනු


අත්තනෝමතික පාලනයක් ගෙන යන  නැගනහිර සරසවියේ ඒකාධිපති උපකුලපති ඉවත් කරන ලෙස බලකරමින් හා බලෙන් තනතුරෙන් පහ කල මන්ඩාධිපති නැවත පත් කරන ලෙස ඉල්ලමින් ලංකා ජාතික ශිෂ්‍ය සංගමය සංවිධානය කල උද්ඝෝෂණයක් පසුගියදා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්යංශය ඉදිරිපිටදී සිදු කෙරුණි