ලංකා ජාතික ශිෂ්‍ය සංගමය යනු මෙරට බිහිවූ පලමු ශිෂ්‍ය සංවිධානයයි.

Pages

12 වන ජාතික මහා සම්මේලනය


කීර්තිමත් ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන ලංකා ජාතික ශිෂ්‍ය සංගමයේ 12 වන ජාතික මහ සම්මේලනය අද පැවැත්විනි.එහිදී චාරිත්‍රානුකූලව පොල් තෙල් පහන දැල්වූ ප්‍රධාන ආරාධිතයින් වන අමාත්‍ය ඩිව් ගුණසේකර සහෝදරයා අමාත්‍ය චන්ද්‍රසිරි ගජධීර සහෝදරයා කියුබානු තානාපති ඉන්දිරා ලෝපේස් මැතිනිය.